Ocena zajęć dydaktycznych

Cele

Realizowana pod koniec każdego semestru ocena zajęć dydaktycznych gromadzi opinie studentów na temat jakości prowadzonych zajęć.  Informacja zwrotna ze strony uczestników kursów umożliwia wykrycie mocnych i słabych stron procesu nauczania. Zebrane i opracowane wyniki, będące zarazem jednym z elementów systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, stanowią podstawę do wdrażania systemowych rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

Realizacja

Ocena zajęć dydaktycznych jest przeprowadzana w odniesieniu do każdego semestru akademickiego. Badanie jest realizowane za pośrednictwem indywidualnych kont USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl). Na kontach studentów widnieją ankiety przypisane do realizowanych przez nich kursów.

Ankiety w systemie USOSweb przeprowadzane są z poszanowaniem zasady dobrowolności i poufności. Dane, mające postać zbiorczych tabel, podlegają statystycznemu opracowaniu. Raporty z uzyskanych wyników zostają przekazane władzom oraz kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Dodatkową zachętę dla studentów stanowią bony książkowe, które zostają rozlosowane wśród studentów, którzy wypełnili największą liczbę ankiet.