Zasady przeprowadzania postępowań

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

(nowe przepisy – dla Osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego, które we wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego wskazały Radę WZiKS UJ jako jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania)

Podstawa prawna:

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej  Habilitantem składa wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego (zwanej dalej Centralną Komisją) o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wskazując jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania w dyscyplinach i dziedzinach, w których jednostka ta posiada uprawnienia. Do wniosku Habilitant załącza wymagane przepisami załączniki, w tym autoreferat, dokumenty, informacje i wykazy, zgodne z kryteriami oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i popularyzatorskich Habilitanta. Może dołączyć wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym.
   
 2. Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku i ewentualnie wzywa do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (wraz z załącznikami) winien być złożony w formie elektronicznej i w formie papierowej oraz zamieszczony wraz z autoreferatem Habilitanta na stronie internetowej Centralnej Komisji.
   
 3. Po poinformowaniu Rady Wydziału WZiKS UJ (jako jednostki wskazanej we wniosku Habilitanta, zwanej dalej Radą Wydziału) przez Centralną Komisję o wszczęciu procedury powołania Komisji Habilitacyjnej, zwanej dalej Komisją  (Komisja ma być powołana w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku Habilitanta spełniającego wymagania formalne), Dziekan WZiKS UJ (zwany dalej Dziekanem) zwołuje posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. opiniowania wniosków o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (zwanej dalej Wydziałową Komisją). Na posiedzenie to Dziekan zaprasza Habilitanta, który prezentuje swoje osiągnięcia naukowe i odpowiada na pytania członków Wydziałowej Komisji.
   
 4. Następnie Dziekan zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału w celu przedstawienia sprawy przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz przedstawienia opinii Wydziałowej Komisji.
   
 5. Rada Wydziału podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w drodze uchwały podejmowanej w trybie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy. O wyniku głosowania i o tym, kto ponosi koszty postępowania habilitacyjnego, Dziekan informuje niezwłocznie Centralną Komisję.
   
 6. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału wyznacza trzech członków Komisji o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej (w tym Sekretarza i Recenzenta) w drodze uchwały, podejmowanej w trybie jak w pkt. 5.
   
 7. W przypadku  niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Wydziału sprawę przejmuje Centralna Komisja, która na najbliższym posiedzeniu właściwego organu, określonego zgodnie z art. 35 ust.5 ustawy, wyznacza inną jednostkę organizacyjną, która przeprowadza postępowanie, bez możliwości odmowy (zgodnie z art. 18a pkt 3 Ustawy).
   
 8. Jeżeli taką „inną jednostką" (niewskazaną przez kandydata, ale przez Centralną Komisję) jest WZiKS UJ, Rada Wydziału wyznacza trzech członków Komisji w drodze uchwały, podejmowanej w trybie jak w pkt. 5.
   
 9. Centralna Komisja wyznacza (zgodnie z art. 18a ust. 5 pkt 1 Ustawy), pozostałych (czterech) członków Komisji (w tym Przewodniczącego i dwóch Recenzentów) i powołuje pełny skład Komisji – przekazując jej uzyskane od Habilitanta dokumenty za pośrednictwem Dziekana (szczególnie wskazujące tę część dorobku naukowego habilitanta, powstałą po uzyskaniu stopnia doktora, która jako osiągnięcie naukowe odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego). W skład Komisji habilitacyjnej nie może być powołana osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
   
 10. Komisja  (w imieniu której działa Przewodniczący lub Sekretarz), za pośrednictwem Dziekana, może zażądać od Habilitanta przedstawienia we wskazanym terminie, we wskazanej liczbie kopii, prac składających się na „osiągnięcia naukowe", o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy, a także udostępnienia Komisji przez Habilitanta rozprawy doktorskiej.
   
 11. Komisja działa w siedzibie WZiKS UJ (jako jednostki prowadzącej dane postępowanie habilitacyjne).
   
 12. Wszyscy członkowie Komisji działają na podstawie umów zawartych z nimi przez Dziekana. Umowy uwzględniają stawki wynagrodzenia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (DzU. Nr 206, poz. 1219).
   
 13. Koszty wynagrodzeń członków Komisji  (w tym recenzji) oraz pozostałe, ustalone w umowie koszty ponosi albo jednostka przeprowadzająca postępowanie habilitacyjne, albo Habilitant, albo inna jednostka zatrudniająca Habilitanta – na podstawie odrębnie zawartych umów cywilnoprawnych między Dziekanem i Habilitantem albo kierownikiem jednostki zatrudniającej Habilitanta (§ 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11). Decyzję o tym, kto ponosi te koszty podejmuje Dziekan w zawiadomieniu Centralnej Komisji o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego.
   
 14. O obradach w formie wideokonferencji (§ 15 ust. 2 Rozporządzenia) lub o przeprowadzeniu rozmowy z Habilitantem (art. 18a ust. 10 Ustawy) Komisja decyduje w drodze głosowania. Głosowanie to odbywa się w drodze komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej).
   
 15. Posiedzenia Komisji zwołuje, za pośrednictwem Sekretarza, Przewodniczący Komisji. Sekretarz Komisji zapewnia obsługę techniczną posiedzeń Komisji.
   
 16. O organizacji i trybie pracy Komisji decyduje jej Przewodniczący, który korzysta z pomocy Sekretarza Komisji.
   
 17. Komisja nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób, przy czym dla ważnego podjęcia uchwał jest konieczny udział  Przewodniczącego i Sekretarza.
   
 18. W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania Komisji Recenzenci oceniają czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria określone w art. 16 Ustawy i przygotowują recenzje.
   
 19. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie Komisji w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (na wniosek Habilitanta głosowanie może być tajne).
   
 20. Tekst uchwały, o której mowa w art. 18a ust. 8 i 11 Ustawy, podjętej w składzie wskazanym w § 15 ust. 1 Rozporządzenia, wraz z uzasadnieniem, oraz recenzje i protokół z posiedzenia Komisji i wyniki głosowania Przewodniczący Komisji przekazuje, za pośrednictwem Sekretarza, Dziekanowi w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji – w celu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o której mowa w art. 18a ust. 11 Ustawy, podejmowanej w trybie .art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy.
   
 21. W terminie 1 miesiąca Dziekan zwołuje nadzwyczajne posiedzeniu Rady Wydziału, podczas którego Dziekan przedstawia uchwałę Komisji. Na to posiedzenie otrzymują zaproszenia Członkowie Komisji habilitacyjnej (bez prawa głosu). Następnie członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego podejmują uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania Habilitantowi stopnia doktora habilitowanego.
   
 22. Uchwała jest podejmowana w głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
   
 23. W terminie trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Dziekan przekazuje Centralnej Komisji: 1) kopię tej uchwały, 2) informację o składzie komisji habilitacyjnej, która podjęła uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, z podaniem imion i nazwisk członków Komisji oraz nazw jednostek organizacyjnych, w których są oni zatrudnieni, 3) kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym – zapisane na informatycznym nośniku danych.

 

 1. Rozbieżność pomiędzy opiniami Komisji a uchwałami Rady Wydziału, po przeprowadzeniu przez Centralną Komisję postępowania wyjaśniającego, może stanowić przesłankę do działań Centralnej Komisji, o których mowa w art. 9 ust. 1-3 Ustawy, z ograniczeniem, zawieszeniem lub cofnięciem uprawnień habilitacyjnych włącznie.

Załącznik 1 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r., DzU. , poz. 1824):

1. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Habilitant załącza:

a) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

b) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust.2 ustawy, w języku polskim i w języku angielskim;

c) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, sporządzone w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawi art. 16 ust.4 ustawy;

d) informacje o:

 • osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,
 • współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statusów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
 • odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,
 • działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

e) informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

2. W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

3. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

Załącznik 2 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r., DzU. Nr 196, poz. 1165):

Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta obejmują:

 1. w obszarze nauk humanistycznych:

autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science (WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH),

 1. w obszarze nauk społecznych:

autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH),

 1. we wszystkich obszarach wiedzy:

a) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji

naukowych w czasopismach międzynarodowych  lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach Web of Science (WoS), Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), dla danego obszaru wiedzy;

b) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych,

ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych;

c)  sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania;

d) liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS);

e) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według  bazy Web of Science (WoS);

f) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach;

g) międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową

h) wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych.

Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują:

1) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych;

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji;

3) otrzymane nagrody i wyróżnienia;

4) udział w konsorcjach i sieciach badawczych;

5) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami;

6) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism;

7) członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych;

8) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki;

9) opiekę naukową nad studentami w toku specjalizacji;

10) opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich;

11) staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich;

12) wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców;

13) udział w zespołach eksperckich i konkursowych;

14) recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.

Skład Wydziałowych Komisji do spraw wszczynania przewodów doktorskich oraz opiniowania wniosków o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Dziedzina: nauki humanistyczne

dyscyplina: nauki o sztuce

Dziedzina: nauki humanistyczne

dyscyplina: nauki o zarządzaniu

1.

Prodziekan, prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz – Przewodniczący Komisji

1.

Prodziekan, prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz – Przewodniczący Komisji

2.

dr hab. Łucja Demby

2.

dr hab. Grzegorz Baran

3.

dr hab. Jadwiga Hučková

3.

dr hab. Katarzyna Barańska

4.

dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

4.

dr hab. Roman Batko, prof. UJ

5.

prof.dr hab. Krzysztof Loska

5.

dr hab. Batorski Jarema

6.

prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

6.

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska

7.

dr hab. Jacek Ostaszewski, prof.UJ

7.

prof. dr hab. Marek Bugdol

8.

prof. dr hab. Andrzej Pitrus

8.

dr hab. Zbysław Dobrowolski

9.

prof. dr hab. Łukasz Plesnar

9.

dr hab. Łukasz Gaweł

10.

dr hab.Małgorzata Radkiewicz, prof.UJ

10.

dr hab. Jan F. Jacko

11.

dr hab. Iwona Sowińska

11.

dr hab Jan Kreft

12.

prof. dr hab. Grażyna Stachówna

12.

dr hab. Rafał Maciąg

13.

dr hab. Rafał Syska

13.

prof. dr hab. Tadeusz Marek

14.

prof. dr hab. Eugeniusz Wilk

14.

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

15.

dr hab. Joanna Wojnicka

15.

prof. dr  hab. Zbigniew Nęcki

 

 

16.

prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

 

 

17.

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

 

 

18.

dr hab. Jerzy Rosiński